Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka skupština LOBORFEST-a, održana 18. siječnja 2009. godine, donijela je

STATUT

LOBORFESTA

Udruge za promociju zagorske kulture

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je LOBORFEST – Udruga za promociju zagorske kulture

Skraćeni naziv udruge je LOBORFEST

Sjedište udruge je: Lobor, Trg svete Ane 26

Članak 3.

LOBORFEST je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za opću upravu Zlatar.

LOBORFEST je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub i koji glasi: LOBORFEST – LOBOR. U sredini pečata je simbol udruge.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge, te putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja sljedečih ciljeva:

 • revitalizacija povijesnih vrijednosti i kulturne baštine

 • očuvanja i promicanja izvornih kulturnih, etnoloških i povijesnih vrijednosti uzajamnog povezivanja i razmjene iskustava,

 • organiziranje kulturnih manifestacija, unapređenje i poticanje kulture kao poticatelja razvoja turizma

 • izvođenje programa vezanih za kulturno stvaralaštvo i turističku promidžbu

Članak 8.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članku 6. ovoga Statuta, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • strukovno povezivanje članova, stručno i profesionalno usavršavanje članova,

 • aktivno sujelovanje u predlaganju zakonskih i podzakonskih propisa struke,

 • suradnja sa nadležnim lokalnim, državnim i stranim institucijama,

 • organiziranje seminara, predavanja i različitih stručnih skupova te stručnih putovanja iz područja interesa Udruge,

 • zaštitu, obnovu i reafirmaciju vrijednosti tradicijske, prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu; razvoja nerazvijenih ruralnih područja

 • iznalaženje mogućnosti financiranja i poticanja programa Udruge i programa članova,

 • pomoć kod zaštite i zastupanja staleškog, gospodarskog, pravnog i profesionalnog interesa članova,

 • vođenje registra članova,

 • izdavanje časopisa, biltena, stručnih publikacija i članaka,

 • organizacija manifestacija

 • pokretanje inicijativa za očuvanje povijesne, kulturne i prirodne baštine,

 • zaštita ugleda Udruge, osnivanje stručnih sekcija

 • druge djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine, a sukladno ciljevima osnivanja utvrđenima Statutom.

III ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 9.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate statut i opće akte Udruge.

Svaki član Udruge prilikom učlanjivanja plaća upisninu čiju visinu određuje Skupština.

Redovnim članom Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju Udruge.

Članak 10.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku pristupnice.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

U udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

– da biraju i budu birani u tijela Udruge

– da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti

– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela

– da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

– da redovito plaćaju članarinu

– da podižu i čuvaju ugled Udruge

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– prestankom djelovanja Udruge

– pismenom izjavom o istupanju iz članstva

– isključenjem iz članstva

Članak 13.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge su:

– Skupština

– Upravni odbor Udruge

– Predsjednik Udruge

– Nadzorni odbor Udruge

– Častni sud

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je sve fizičke osobe članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3 ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, Skupštinu će sazvati predlagač.

Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 16.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 17.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova u određeno vrijeme, Skupština će se održati pola sata kasnije s istim dnevnim redom a donositi će pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 10 članova s pravom glasa.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i predsjednika Udruge Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 18.

Skupština Udruge:

– donosi Statut i njegove izmjene i dopune

– donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge

– bira i razrješuje članove Upravnog i Nadzornog odbora

– donosi financijski plan i usvaja završni račun

– razmatra izvještaj o radu predsjednjika Udruge

– odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija

– odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih

– rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju

– odlučuje o prestanku rada Udruge

– odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 19.

Upravni odbor ima 5 članova (uključujući predsjednika) koje bira skupština na vrijeme od 4 godine.

Upravni odbor Udruge:

– utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna

– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa

– podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu

– odlučuje o visini članarine

– odlučuje o prijemu i isključuje iz članstva

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge

– brine se o informiranju članstva i javnosti

– odlučuje o korištenju imovine Udruge

– osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge

– obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna večina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor i predsjednjika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obaveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razriješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sustav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razriješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razriješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 20.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik udruge:

– saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red

– provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Članak 21.

Skupština iz svojih redova bira uz predsjednika Udruge, dva dopredsjednika, blagajnika i tajnika Udruge na vrijeme od 4 godine.

Dopredsjednici pomažu predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

Članak 22.

Tajnik Udruge:

– priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština

– stara se o urednom vođenju registra članova

– vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora

– vodi i čuva arhivu Udruge

– obavlja stručne i druge poslove za potrebe upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge.

Članak 23.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješće Upravnom odboru.

Članak 24.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti birani ponovo.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočan natpolovičan broj njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi večinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 25.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

– primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

– materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge

– ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

Članak 26.

Nadzorni odbor ima pravo tražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 27.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 18 ovog Statuta.

Članak 28.

Častni sud ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti višekratno birani.

Članstvo u Častnom sudu ne isključuje članstvo u drugim tijelima Udruge.

Častni sud pravovaljano odlučuje kad je na njegovoj sjednici prisutan natpolovičan broj članova, a pravovaljane odluke donose se večinom glasova.

Predsjednika Častnog suda biraju članovi između sebe.

Častni sud odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 29.

Častni sud: pokreće postupak protiv člana Udruge koji je izvršio povredu članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom ili drugim aktima Udruge.

Zahtjev za pokretanje postupaka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

U postupku pred Častnim sudom mogu se izreći slijedeće mjere:

– opomena

– isključenje iz Udruge.

Protiv odluke Častnog suda u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke može se podnijeti žalba Skupštini.

Članak 30.

Na način i postupak razrješenja Častnog suda ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 18 ovog Statuta.

Članak 31.

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

– članarine

– donacije i dotacije

– sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koja podupiru rad i djelovanje Udruge

– sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja, te od

– izdavačke djelatnosti sukladno zakonu

– ostali prihodi sukladno Zakonu.

Članak 32.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se odnosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Predsjednik Udruge ima naredbodavnopravo raspolaganja s imovinom Udruge.

V STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 33.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Upravni odbor Udruge reazmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 34.

Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Udruge.

Članak 35.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Udruga prestaje djelovanjem odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka djelovanja imovina Udruge pripada Općini Lobor.

Članak 37.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu Državne Uprave.

U Loboru, 18. siječnja 2009

Predsjednik Loborfesta

Damir Hubak